Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. : Aiming to be World’s Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.
World's Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.

  Sustainability Information  

ร่วมทำกิจกรรมกับท้องถิ่นและสังคม ผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศล "SEPA RUN 2023" ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง


  Nov 13, 2023 | 11:30:44 am  
Home News Newsroom ร่วมทำกิจกรรมกับท้องถิ่นและสังคม ผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศล "SEPA RUN 2023" ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

【 ร่วมทำกิจกรรมกับท้องถิ่นและสังคม ผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศล "SEPA RUN 2023 by SEPA" ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง 】

         เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา "เรา" สยามโกชิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ในชื่อ SEPA RUN 2023 by SEPA ประจำปี 2566 กับเส้นทางการวิ่ง เชิงท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชน รอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม้น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น อันสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กร ที่ต้องการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมรกับท้องถิ่นและสังคม ในแนวทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งบริษัทคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ กับการมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน ด้วยการสละเวลาและแรงกายช่วยเหลือพัฒนาสังคม ที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงการเสียสละ การร่วมมือร่วมใจเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ในการพัฒนาสังคมร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน หรือพนักงานต่อหัวหน้างาน

         ทั้งนี้ กิจกรรม SEPA RUN 2023 by SEPA เกิดจากชมรมผู้บริหารบุคคลสยามอิสเทิร์น ได้มีแนวคิดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลประจำปีขึ้นมา เพื่อหารายได้มอบให้ โรงพยาบาลปลวกแดง ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดงานวิ่ง เนื่องด้วยเส้นทางแข่งขันเป็นเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง นั้นคือ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดเพื่อการชลประทาน การเกษตรกรรม และ การประมงที่ความสำคัญของจังหวัดระยอง

         ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) สยามโกชิ จะมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Initiative) ตามนโยบายความยั่งยืน (Sustainability) และบรรษัทภิบาลแห่ง GOSHI (GOSHI Corporate Governance) เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายต่อไปสู่อนาคต

Back to previous page

Newsroom

Pickup Content