Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. : Aiming to be World’s Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.
World's Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.

  Sustainability Information  

ร่วมมอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


  Jan 12, 2024 | 08:16:18 am  
Home News Newsroom ร่วมมอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

\ ร่วมมอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 /

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ตัวแทน บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด นำโดยฝ่ายบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยตัวแทนสหภาพแรงงานสยามโกชิ ร่วมจับมือเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ กับสถานศึกษา 3 แห่ง เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" อันได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบคล้า ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี , โรงเรียนบ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

         โดยทั้งนี้ แม้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการผลิต และพัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า มาอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ อันจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และประเทศชาติ แต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็ก คือ การขาดทุนทรัพย์ จึงทำให้มีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ห่วงใย และเล็งเห็น ถึงความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา และช่วยมอบโอกาศด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ อันสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กร ที่ต้องการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับท้องถิ่นและสังคม ในแนวทางที่หลากหลาย

         อนึ่ง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสหภาพแรงงานสยามโกชิ โดยมีคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีรับมอบ อันมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมรับผิดชอบ ตอบแทน ช่วยเหลือพัฒนาสังคม อันจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงการเสียสละ การร่วมมือร่วมใจ เพื่อจุดประสงค์เดียวกันในการพัฒนาสังคมร่วมกับองค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน หน่วยงาน ยิ่งไปกว่านั้น คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับสังคมนั่นเอง

         ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) สยามโกชิ จะมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Initiative) และสิ่งแวดล้อม (Environment Initiative) ตามนโยบายความยั่งยืน (Sustainability) และบรรษัทภิบาลแห่ง GOSHI (GOSHI Corporate Governance) เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายต่อไปสู่อนาคต

Back to previous page

Newsroom

Pickup Content