World's Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.

  Sustainability Information  

เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ในเดือน Pride Month


  Jun 08, 2024 | 09:12:46 pm  
Home News Newsroom เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ในเดือน Pride Month

            
'SGM' Respect for Human Diversity, Equity and Inclusion Values.
"สยามโกชิ เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก"


             โลกในยุคปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจและองค์กรต้องเผชิญกับการะแสของความท้าทายใหม่ๆ ในทุกวัน โดยความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกได้กลายมาเป็นประเด็นระดับโลกที่ผู้คนให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายของมนุษย์, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity & Inslusion หรือ DEI) ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องทางจริยธรรม ยังเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรด้วย

             ที่ SGM เราดำเนินธุรกิจในบทบาทของกลุ่มบริษัท GOSHI Group อันมีปรัญชาพื้นฐานของกลุ่มบริษัทที่ว่า "การเคารพในปัจเจกบุคคล" สำหรับส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักนำไปสู่บทบาทและหพันธกิจในระดับสากล อันมีผู้ร่วมงานมากกว่าหลายพันคน ที่พูดได้หลายภาษา และเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม, ศาสนา และความเชื่อมากมาย โดยเรายึดมั่นให้ความสําคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ เราเชื่อว่าเหล่านี้คือความคาดหวังขั้นต่ำสําหรับองค์กรระดับสากลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้มีอยู่ต่อไป

             เราตระหนักว่า หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน ถือเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งได้รับการรับรองในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่างๆ เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลัก “ความเสมอภาค” เป็นหลักการสำคัญที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติให้การรับรองไว้นอกเหนือจากหลัก "สิทธิ", "เสรีภาพ" และ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้

             ด้วยเหตุนี้ SGM มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า สำหรับการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและค่านิยมที่หลากหลาย โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ, สัญชาติ, ความพิการ ฯลฯ ผ่านการพูดคุยอย่างจริงใจ พร้อมทั้งทำให้ที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจของผู้ร่วมงานทุกคน โดยบริษัทได้ยึดมั่นในมาตรการ แนวปฏิบัติ และความริเริ่มใหม่ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการทำงาน และสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้ จะส่งเสริมความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในที่ทำงาน ที่ผู้ร่วมงานทุกคนเคารพและให้คุณค่ากับผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในด้านใดๆ

             อาทิเช่น

             - ชุดยูนิฟอร์มเดียวกัน (Gender-neutral Uniform) ที่ไม่แบ่งเพศ แบ่งระดับ และวัยวุฒิ
             - การเคารพความคิด และผลงานของผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค (Owned Respect) ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
             - สร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความหลากหลายในเชิงองค์กร (Organizational diversity) ที่จักต้องประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับความอาวุโส แผนก และการมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงาน
             - การมอบหมายงาน แบ่งงาน และความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม (Assignment of Responsibility and Authority) โดยพิจารณาจากทักษะและคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกในด้านใดๆ
             - การเลื่อนตำแหน่งอย่างสมภาคภูมิ การยกย่องและให้รางวัลความดีความชอบและผลงานอย่างยุติธรรม (Earned Respect) โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านต่างๆ ของบุคคล
             - การส่งเสริมการพบปะทางสังคม (Social Support) และสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท
             - การส่งเสริมสวัสดิการลาคลอด (Maternity Leave) ได้ 98 วัน ครอบคลุมทั้งผู้ร่วมงาน หญิง และชาย (ลาภรรยาคลอดตามบริษัทกำหนด)
             - การริเริ่มสร้างหลักประกันความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Protection) ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ

             ภายใต้มาตรการ แนวปฏิบัติ และความริเริ่มใหม่ เหล่านี้ จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่หลากหลายในหมู่ผู้ร่วมงานของเรา อันผู้ร่วมงานแต่ละคนต่างมีชุดความคิด ความเชื่อ และแนวคิดที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ วิธีการทำงานใหม่ และนวัตกรรมใหม่ มากมายในสถานที่ทำงาน

             “ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรที่เราต้องการให้เป็น และทุกคนมีคุณค่าในการทำให้องค์กรนี้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน”

             ดังนั้น เราจึงกำลังริเริ่มศึกษาและหาแนวปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและผู้อื่นมองเห็นความสำคัญในแบบที่ตนเองเป็น สำหรับสร้างความพยายามอย่างมั่นที่จะบรรลุความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยการใช้ทักษะ ความสามารถ และความหลงใหลที่หลากหลาย อันเป็นหนึ่งเดียวกับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อตอบสนองการสร้างความพึงพอใจให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

             อนึ่ง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Sexuality) ในองค์การสหประชาชาติ อันเกิดขึ้นจากการนำหลักความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน (Principle of universality) ความหลากหลาย, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (Principle of non-discrimination) ที่มีอยู่ตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อันครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

             โดยในโอกาสอันดีกับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ของความหลากหลายทางเพศตามหลักสากลนี้ SGM จึงขอร่วมเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจ อันเนื่องมาจากเป็นค่านิยมที่สอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐานของการเคารพต่อบุคคล และความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาค และไม่แบ่งแยกกัน"ที่ SGM เราดำเนินธุรกิจโดยตระหนักในด้าน ความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

             "เรา" SGM เชื่อว่านวัตกรรมและการเติบโตจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมขององค์กร
กับบุคลากรที่มีความหลากหลาย ความเสมอภาคเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมอย่างไม่แบ่งแยกกัน
นั้นจะทำให้ผู้ร่วมงานของเรากล้าที่จะเป็นตัวเอง จนสามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองและแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา อย่างท้าทายต่อไป
Back to previous page

Newsroom

Pickup Content